Udbudsregler i byggeriet: Vi gennemgår udbudsloven

mand gennemgår udbudsloven
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser

Som aktør i bygge- og anlægsbranchen er det vigtigt at kende de vigtigste nedslagspunkter i udbudsreglerne og udbudsloven. 

I dette indlæg vil vi derfor give dig et overblik over udbudsloven, og de regler, du skal forholde dig til om udbud på byggeri.

Se også vores indlæg om underhåndsbud, tilbudsgivning og licitation i byggeriet for mere info om emnet.  

Table of Contents

Hvad er udbudsloven?

Udbudsloven regulerer offentlige ordregiveres indkøb til byggeri, hvor kontraktværdien svarer til eller er over EU’s tærskelværdi.

Udbudsloven minder om tilbudsloven.

Forskellen på de to er, at tilbudsloven regulerer tilbud for offentlige byggerier, hvor projektets samlede værdi er under EU’s tærskelværdier, og udbudsloven altså regulerer tilbud for offentlige byggerier med en samlet værdier over EU’s tærskelværdier.

Hvornår træder udbudsloven i kraft?

Udbudsloven træder derfor i kraft, når en offentlig ordregiver udbyder en kontrakt, der overstiger ordreværdien af EU’s tærskelværdier. Sker det, sendes opgaven i EU-udbud og annonceres i hele EU.

Vi har skrevet meget mere om tilbudsloven, hvis du har brug for mere info.

Udover at regulere offentlige indkøb omfatter udbudsloven også de procedurer, som hører til indkøbet af varer, tjenesteydelser og bygge-og anlægsopgaver. Reglerne omhandler f.eks. valg af leverandører, kontraktdeling og tilbudsvurdering.

EU’s tærskelværdier i udbudsloven

Som skrevet afgør EU’s tærskelværdier, hvornår offentlige kontrakter skal i udbud. Derfor træder udbudsloven i kraft, når bygge- og anlægskontrakter svarer til eller overstiger EU’s tærskelværdier.

Pr. d. 1. januar 2022 er EU’s tærskelværdier for bygge- og anlægsarbejder som følger:

  • Statslige myndigheder: 40.100.744 kr.
  • Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 40.100.744 kr.

For delarbejder er tærsklen 7.450.900 kr.

For mere info om tærskelværdier i 2021 og 2022 kan du læse videre her: (https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/)

Hvem gælder udbudsloven for – og hvordan fungerer den?

Alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer omfattes af udbudsloven. Udbudsloven er en rammesættende ordning, som gør de offentlige kontrakter mere tilgængelige for både små-, mellemstore og nystartede virksomheder, som er tilbudsgivere på udbuddene til byggeri.

Den danske udbudslov sikrer dermed den bedste måde at udnytte offentlige midler i en effektiv konkurrence om de opgaver, der udbydes.

Offentliggørelse af udbudsmateriale giver gennemsigtighed for potentielle tilbudsgivere på de udbudte opgaver.

Regler i udbudsloven – hvad du bør vide

Udbudsloven er med til at fastholde et loft over, hvor store krav en ordregiver må stille til virksomheder. Det er i forhold til den mulige omsætning på en opgave.

F.eks. har en ordregiver ikke tilladelse til at kræve en højere omsætning end det dobbelte af den anslåede værdi, som kontrakten angiver.

Derudover kan en ordregiver vælge at prioritere miljøhensyn og andre sociale forhold, og på den måde kan ordregiveren udelukke specifikke tilbudsgivere fra et konkret udbud.

Dog forbyder udbudsloven at give økonomisk forskelsbehandling for potentielle tilbudsgivere baseret på, om de er medlemslande i EU eller ikke er medlemslande.

Begrænsning af tilbudsgivere

På samme måde som tilbudsloven kan afgrænse antallet af tilbudsgivere, gør udbudsloven det også muligt for en ordregiver at fremstille et begrænset udbud. Dette kaldes en prækvalifikation.

I en prækvalifikation er der kun enkelte prækvalificerede virksomheder, som får adgang til udbudsmaterialet og dermed får muligheden for at præsentere et tilbud.

Hvis du vil gennemgå Udbudsloven i detaljer, kan du læse mere her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564)

En klar grænseoverskridende interesse

En grænseoverskridende interesse i udbudsloven er, hvis en virksomhed i en anden medlemsstat er interesseret i en kontrakt, som en ordregiver har fremvist.

Hvis der er en klar grænseoverskridende interesse for en bygge- og anlægsopgave, har en ordregiver pligt til at gøre følgende:

  • Anvende en udbudsform, som sikrer passende offentlighed af kontrakten
  • Annoncere vareindkøb og tjenesteydelser

Hvis en kontrakts anslåede værdi ikke overstiger tærskelværdierne for EU-udbud, har en ordregiver stadig pligt til at sikre en vis passende grad af kontraktens offentlighed. Derfor skal ordregiveren overveje i hvilket omfang, kontrakten har potentielle tilbudsgivere for andre EU-medlemslande.

Hvis der er betydelig konkurrence på national plan, finder en klar grænseoverskridende interesse ikke sted.